Bones experiencies

Defensa dels drets fonamentals dels veïns de la platja de Castelldefels

Nom AV:
Associació de Veïns del Baixador - Municipi: Castelldefels
Categoria:
Data d’inici:
01/04/2012
Defensa dels drets fonamentals dels veïns de la platja de Castelldefels
EDICIÓ:

2a edició. Octubre 2017

DESCRIPCIÓ:

Defensa dels drets fonamentals dels veïns de la platja de Castelldefels davant la contaminació acústica produïda per les guinguetes (2012-2017).
Lluita per aconseguir i preservar una platja de qualitat, viva i cívica, respectuosa amb els drets dels veïns i amb l’entorn natural.

L’entrada d’un nou equip de govern a l’Ajuntament de Castelldefels, liderat pel PP, provoca que el 2012 s’autoritzi a les guinguetes de la platja la celebració de concerts i sessions de DJ, amb un volum de música equiparable al de les discoteques. En conseqüència, en un tram de 2,5 quilòmetres de platja, els veïns reben de manera reiterada un fort impacte acústic dins de les seves cases, des de l’1 d’abril al 30 de setembre. Els usuaris de la platja també estan sotmesos al soroll desmesurat, ja que la música se sent en continu de punta a punta de l’extensa zona on operen les guinguetes. La permissivitat del govern municipal augmenta amb els anys. A més a més dels concerts i les sessions DJ, autoritza balls gimnàstics i sessions de cinema nocturn setmanals, i la celebració d’una mitjana de 60 esdeveniments esportius per temporada, els quals s’acompanyen amb música i megafonia emesa des de grans altaveus a la sorra, situats encara més a prop dels habitatges. Els perjudicis pels veïns no acaben aquí: les activitats apleguen centenars i, de vegades, milers de persones, moltes dels quals es comporten de manera incívica i deixen la sorra i els voltants de les cases bruts de gots, vòmits i altres brutícies. Aquest és l’escenari a la platja de Castelldefels, durant quatre anys.

L’Ajuntament fa cas omís de les instàncies i denúncies que presenten l’Associació i veïns individuals. Tampoc vol escoltar les nostres propostes, dirigides a establir una normativa municipal que permeti arribar a acords per a una convivència entre l’activitat de les guinguetes, el benestar dels veïns i la preservació de la platja. L’única resposta que ofereix l’Ajuntament és que Castelldefels és una ciutat turística i que els veïns del front marítim s’hi han d’adaptar... o marxar. Però des de l’Associació veiem una altra alternativa: lluitar.

ENTITATS COL·LABORADORES:

La Federació d'Associacions Veïnals de Castelldefels (FAVC) ha recolzat en tot moment les peticions de l’Associació de Veïns del Baixador davant l’Ajuntament, tant pel que fa a limitar les emissions acústiques de les guinguetes com per assolir l’objectiu d’un model de platja respectuós amb els drets dels veïns, amb el medi ambient i de convivència amb els comerços i amb el factor turístic.

PERSONES BENEFICIÀRIES:

Principalment, els residents i estiuejants del front marítim de Castelldefels. També, els veïns i veïnes que assistien, impotents, a la transformació de la ciutat i els usuaris de la platja, els quals no tenien la possibilitat de gaudir amb llibertat de l’entorn natural. A més, la majoria de comerços estables de la platja que eren contraris a aquella imatge de Castelldefels, amb el desembarcament de “turisme de borratxera”. Finalment, quan la nostra Associació va guanyar la demanda envers l’Ajuntament per vulneració dels Drets Fonamentals dels veïns, vam voler celebrar la roda de premsa a la seu de la CONFAVC, per tal de fer extensiu el resultat de la lluita als veïns i veïnes de tots aquells municipis del litoral que veuen contraposats els seus drets davant d’una concepció perversa del turisme que només té en compte el benefici privat. Per tot plegat, considerem que la sentència va resultar transcendent pel veïnatge d’altres zones i localitats costaneres de Catalunya que es veuen afectades per conflictes similars de convivència entre locals d’oci i veïnat. Remarcar, com a guany especialment important, que la sentència va determinar que una Associació de Veïns té legitimitat per representar els seus associats en un procediment de tutela de drets fonamentals, els quals són considerats habitualment per la judicatura com a personalíssims i, per tant, no susceptibles de defensa col·lectiva. Així, considerem que les Associacions de Veïns i els seus associats també n’han sortit beneficiats.

OBJECTIUS:

Revertir el decret de l’alcalde, de novembre de 2011, pel qual s’havia modificat el plec de condicions de les guinguetes (2010-2014), i que el futur plec (2016-2019) recuperés la protecció als drets dels veïns del front marítim, dels usuaris de la platja i de l’entorn natural.

Aconseguir que l’Ajuntament de Castelldefels aprovés el Mapa de Capacitat Acústica (MCA) del municipi, per tal que els residents de la ciutat estiguessin legalment protegits envers la contaminació acústica, que el MCA de Castelldefels establís una zona d’alta sensibilitat acústica (A4) per a tot el front marítim, i que, així mateix, el MCA determinés el màxim nombre de zones A4 al municipi.

Aconseguir que l’Ajuntament de Castelldefels aprovés l’Ordenança de Sorolls i Vibracions del municipi i que en ella s’hi establissin articles per tal de protegir la platja del soroll produït per les activitats.

Amb aquests tres objectius, aconseguíem blindar la normativa municipal relacionada amb la platja per garantir que no estigués subjecta als canvis en el govern municipal.

Finalment, aconseguir que la instància judicial determinés que una Associació de Veïns té legitimitat per defensar els Drets Fonamentals dels seus associats.

Per tal d’assolir els punts anteriors era imprescindible, en paral·lel, potenciar l’Associació, estimulant la participació i la implicació dels socis i veïns en la lluita per a la defensa dels seus drets i per una platja sostenible, respectuosa i de convivència.

ACTUACIONS:

Abril a maig 2012: Intercanvi de correus i converses de l’Associació amb el regidor de governació i amb el Servei de Costes de la Generalitat, on l’Associació trasllada el greu malestar dels veïns degut a l’impacte acústic que reben de les guinguetes. L’Associació s’assabenta del canvi de condicions acústiques del Plec de Condicions de les guinguetes, per decret de l’alcalde, i que el Servei de Costes ha advertit l’Ajuntament de Castelldefels que no es poden excedir els límits acústics que dicten les ordenances.

Juny 2012: Reunió de l’Associació amb el regidor de governació i tècnics municipals. L’Associació s’assabenta que s’ha autoritzat una emissió musical de 91dB(A) a les guinguetes, contravenint l’Ordenança d’Us de les Platges de Castelldefels que la limitava a 60dB(A). El regidor argumenta que l’ordenança està desfasada i demana als veïns esperar a que finalitzi la temporada per tal de valorar les molèsties. Davant la manca de voluntat de l’Ajuntament a actuar, l’Associació entra en contacte amb el cap tècnic del Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. L’Associació s’informa sobre la normativa catalana d’acústica i que Castelldefels no té MCA ni Ordenança de Sorolls i Vibracions, quan des de l’any 2005 és d’obligat compliment per a tots els municipis catalans tenir-ne. A més, se’ns diu que, si bé la normativa catalana regula els nivells d’immissió sonora als habitatges, són els Ajuntaments els qui han de regular l’emissió sonora de les activitats. L’Associació, a més, constata que per part dels responsables municipals no s’ha emprat la metodologia adequada per avaluar l’impacte acústic de les guinguetes.

Juliol 2012: L’Associació contacta amb la Fiscalia de Medi Ambient per sol·licitar informació. D’aquesta manera, ens assabentem dels procediments administratius i judicials a seguir, en cas que continuïn les molèsties per sorolls i, com que continuen, procedim a seguir els passos que la Fiscalia ens ha indicat.

Juliol a setembre 2012: L’Associació entra al registre de l’Ajuntament vuit Denúncies Ciutadanes (DC) exposant les greus molèsties acústiques i d’actituds incíviques que reben els veïns de la platja, per part de les guinguetes i els seus clients, sol·licitant sonometries als habitatges afectats pel soroll, demanant que l’Ajuntament actuï per evitar la sobre-ocupació a les guinguetes i sol·licitant informació sobre la zonificació acústica del front marítim de Castelldefels.

Agost del 2012: L’Associació registra una DC al Departament de Territori i Sostenibilitat, exposant la situació que es viu a la platja de Castelldefels i sol·licitant empara, davant la inacció de l’Ajuntament.

Setembre 2012: L’Associació encarrega sonometries a l’empresa acreditada E.P.C.A STRENGHTS, on es constata que la immissió als habitatges situats davant tres de les guinguetes supera en +9dB(A) els límits permesos per la normativa catalana i que en el punt mig entre dues guinguetes es produeix exactament el mateix incompliment.

Octubre 2012: Ha acabat la temporada d’estiu i l’Ajuntament no ha atès la petició de l’Associació de fer sonometries als habitatges afectats. L’Associació entra al registre de l’Ajuntament dues DC. En la primera se sol·liciten els telefonemes de trucades de veïns a la Policia Local per molèsties per sorolls de les guinguetes. En la segona, adreçada als Serveis Jurídics de l’Ajuntament, s’hi adjunta l’informe de les sonometries efectuades per l’empresa STRENGHTS i se sol·licita actuacions per part de l’Ajuntament.

De totes les DC presentades, l’Associació només rep una resposta, per part de l’Ajuntament, on es diu que les guinguetes tenen instal·lat un limitador de so i que s’està complint la normativa, ja que l’Ajuntament considera que, tot i no tenir el Mapa de Capacitat Acústica aprovat, el front marítim de la platja és una zona B1, de sensibilitat acústica moderada.

Febrer 2013: L’Associació demana assessorament al Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de la Generalitat en relació als drets dels ciutadans relatius a la informació mediambiental, i als terminis legals per rebre respostes administratives. Es constata que l’Ajuntament no ha complert cap dels preceptes.

Març 2013: A rel de les denúncies presentades per la nostra Associació i per una Associació de Veïns de Pineda de Mar al Departament de Territori i Sostenibilitat, el Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica fa un document de recomanacions per a l’emissió de les guinguetes de les platges catalanes, que el Servei de Costes adjunta en les Resolucions d’Autorització d’Ocupació dels Serveis de Temporada del 2013. En el document es recomana no superar una emissió de 55dB(A), mesurats a 10 metres de les guinguetes, per tal de protegir la resta d’usuaris de la platja de la seva activitat musical.

A instàncies de l’Associació, la Federació d’Associacions Veïnals de Castelldefels (FAVC) sol·licita a l’Ajuntament que durant la temporada 2013 segueixi les recomanacions fetes pel Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal de protegir l’entorn de platja i els veïns del front marítim. Com que no es rep cap resposta, l’Associació, conjuntament amb la FAVC entra una moció al Ple Municipal, exposant els greus problemes d’impacte acústic i convivència de la temporada anterior i sol·licitant que a Castelldefels s’apliquin les esmentades recomanacions. La moció no s’aprova, tot i comptar amb els vots favorables de tots els grups de l’oposició.

Estiu 2013: L’Associació entra quatre DC a l’Ajuntament denunciant molèsties per sorolls, excés d’ocupació a les guinguetes i actes incívics dels seus clients, sol·licitant els registres dels limitadors - enregistradors de les guinguetes, i que els tècnics municipals facin sonometries als habitatges per constatar que se superen fins i tot els 60dB(A) en horari diürn, que és el màxim permès per la llei catalana d’acústica en zones B1, de coexistència d’ús residencial i activitats. L’Ajuntament respon que té el sonòmetre en reparació.

Setembre 2013: L’Associació sol·licita al Servei de Costes sonometries de les guinguetes, atès que l’Ajuntament no té el sonòmetre disponible. El Servei de Costes accedeix. Els tècnics del Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica de la Generalitat fan la sonometria d’una guingueta des de dos habitatges afectats. Els nivells d’immissió sonora superen, en període diürn i nocturn, en +20 dB(A) i en +21dB(A) els límits de la normativa catalana, per a una zona residencial, A4, i en +15 dB(A) i +16dB(A) el límits per a una zona B1. La sonometria s’ha realitzat durant 8h en continu. La Llei 16/2002 estableix que superacions del valor límit de més de 10 dB(A) són considerades com a infracció molt greu. L’Associació trasllada els resultats a l’Ajuntament, mitjançant DC, i sol·licita que s’apliqui el règim sancionador i que es prenguin mesures preventives de cara a la temporada vinent. L’Associació registra còpia de la DC al Servei de Costes de la Generalitat. L’Ajuntament no aplica cap sanció.

19 d’octubre de 2013: L’Associació celebra una Assemblea Extraordinària amb un únic punt en l’ordre del dia: votar l’aprovació per demanar assessorament legal davant la contaminació acústica que es rep als habitatges del front marítim i a la platja. El punt s’aprova per unanimitat dels 68 socis assistents i representats.

Novembre 2013: L’Associació, mitjançant DC, torna a sol·licitar a l’Ajuntament i a la Policia Local llistats de DC i telefonemes de veïns pel soroll de les guinguetes.

Desembre 2013: Els advocats del Bufete Espino, contractats per l’Associació, entren al registre del Servei de Costes (Direcció General de Territori i Sostenibilitat) un escrit denunciant la passivitat de l’Ajuntament en matèria de contaminació acústica, seguint els acords de l’Assemblea celebrada l’octubre.

11 de gener de 2014: L’Associació celebra una Assemblea Extraordinària per renovar la presidència i la junta directiva, amb l’assistència i representació de 48 socis.

L’Associació llegeix un escrit de la nova junta al Ple municipal. Es declaren els objectius de treballar per una platja de qualitat, viva i cívica, de promoure el la participació activa dels veïns i veïnes en la presa de decisions municipals i veïnals que afectin la platja i la ciutat, de defensar la convivència entre veïns, comerciants i usuaris de la platja, així com la igualtat de drets. Finalment, s’apel·la al diàleg com a eina fonamental d’entesa i de construcció de ciutat.

Març 2014: El Servei de Costes de la Generalitat emet la Resolució d’Autorització d’Ocupació de la platja de Castelldefels pels Serveis de Temporada. A rel del resultat de la sonometria realitzada pel Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica, es denega l’autorització a aquella guingueta fins que l’Ajuntament aporti la documentació que se li requereix i amb la qual ha de provar que s’aplicaran mesures preventives. L’Ajuntament aporta la documentació i la guingueta pot iniciar l’activitat.

L’Associació prepara una Assemblea Extraordinària en la qual es vol demanar l’aprovació per iniciar una demanda contra l’Ajuntament per la seva passivitat, davant la vulneració dels Drets Fonamentals que pateixen els veïns del front marítim. Abans, però, se sol·licita reunió a l’alcalde i al regidor de governació amb l’objectiu de donar l’oportunitat al consistori de prendre mesures que posin fre a la situació que es pateix. En la reunió, l’alcalde i el regidor es reafirmen en la seva convicció que l’Ajuntament està actuant de manera adequada i seguint la normativa.

Els advocats del Bufete Espino entren al registre de l’Ajuntament un escrit de Reclamació Prèvia denunciant la passivitat del consistori en matèria de contaminació acústica i s’estan vulnerant els Drets Fonamentals dels veïns, i sol·licitant que es corregeixi la situació

6 d’abril de 2014: L’Associació celebra una Assemblea Extraordinària on s’acorda iniciar la demanda contra l’Ajuntament. Es proposen les estratègies i els pressupostos de tres bufets d’advocats i l’Assemblea acorda contractar els serveis dels advocats del Col·lectiu Ronda. Tots dos acords es prenen per unanimitat, pels 90 socis assistents i representats.

Maig 2014: La platja de Castelldefels perd la Bandera Blava, a causa de la contaminació acústica produïda per les guinguetes de la platja. L’alcalde de Castelldefels emet un comunicat on manifesta que el consistori compleix amb la normativa i que el treball que l’Ajuntament realitza a la platja “està avalat pels veïns, que són els que realment estan valorant els esforços realitzats per l'Ajuntament”.

L’Associació llegeix un escrit al Ple municipal a través del qual desmenteix que el treball que l’Ajuntament fa a la platja estigui avalat pels veïns. S’apunta que el problema no són les guinguetes, sinó la falta de diàleg i de voluntat de l’alcalde i del seu equip de govern per trobar solucions de convivència. Es reclama diàleg i solucions.

Juny 2014: L’Associació d’Adjudicataris dels Serveis de Platges de Castelldefels emet un comunicat culpant la nostra Associació de la pèrdua de la Bandera Blava, on es calumnia la nostra presidenta, i inicia una campanya de desprestigi a les xarxes i a la premsa. La FAVC replica al comunicat apel·lant al respecte envers les Associacions de Veïns i destacant el treball que es fa des de la nostra Associació per aconseguir una bona convivència a la platja.

Tot i el comunicat, des de la nostra Associació s’inicien converses amb alguns concessionaris i se’ls proposa celebrar una reunió conjunta per arribar a acords, amb la idea de traslladar-los a l’Ajuntament. Se celebren dues reunions, amb la presència de gairebé tots els concessionaris i membres de la junta de l’Associació i, finalment, s’arriba al consens de limitar les emissions sonores de les guinguetes a 60dB(A), tal i com dicta l’Ordenança de platges, amb l’excepció que un cop al mes s’hi puguin celebrar concerts en cada una d’elles. L’Alcalde convoca els concessionaris i l’Associació a una reunió, en la qual manifesta que no cal arribar a cap acord, atès que per part de l’Ajuntament s’està complint la normativa. L’alcalde obvia la reclamació de la nostra Associació, que no s’està complint l’Ordenança de platges, i declara que es mantindran els 91dB(A) d’emissió acústica a les guinguetes.

20 de juliol 2014: L’Associació celebra una Assemblea Extraordinària, amb 124 socis assistents i representats on s’aborden dues qüestions d’interès cabdal pel futur de la platja de Castelldefels. Referent a la problemàtica de contaminació acústica, davant la negativa de l’alcalde de tirar endavant l’acord entre concessionaris i la Junta de l’Associació, l’Assemblea ratifica l’acord pres en l’Assemblea anterior d’iniciar la demanda envers l’Ajuntament i de realitzar sonometries durant l’estiu que hauran de servir com a prova. També s’acorda crear una comissió pel seguiment de la demanda i per fer arribar a l’Ajuntament propostes de cara al nou Plec de Condicions de les guinguetes. D’altra banda, en l’Assemblea s’aborda la qüestió de la Reforma de la Fase III del Passeig Marítim. El Ministerio de Alimentación, Pesca, Agricultura y Medio Ambiente (MAGRAMA), amb la complicitat del govern de Castelldefels, ha iniciat l’adjudicació de les obres per renovar el Tercer Tram del Passeig Marítim de Castelldefels. En el projecte, que ja està en fase de concurs d’adjudicació, hi ha inclosa la instal·lació de quatre plataformes, que estarien situades a 10 metres dels habitatges, i on s’hi han d’ubicar quatre guinguetes fixes amb terrasses, les quals donaran servei durant tot l’any i podran estar obertes fins a les 02:30h de la matinada.

L’Associació rep el Decret del regidor-delegat de governació i via pública de l'Ajuntament de Castelldefels, en virtut del qual acorda desestimar íntegrament la Reclamació Prèvia presentada pel Bufete Espino.

Agost 2014: L’Associació encarrega una sonometria d’una guingueta a l’empresa acreditada ATISAE, on es constata que la seva activitat musical supera en +9dB(A) els límits d’immissió establerts per la normativa catalana.

Setembre 2014: Una nova sonometria a una altra guingueta, realitzada per l’empresa acreditada ATISAE, constata que les immissions sonores superen en +15dB(A) els límits d’immissió establerts per la normativa catalana.

Els resultats d’ambdues sonometries s’entren al registre de l’Ajuntament, en forma de Reclamació Prèvia.

21 de setembre de 2014: L’Associació organitza la Reunió Informativa a socis i veïns del barri sobre el Projecte de Reforma del Tercer Tram del Passeig Marítim, el qual ja ha estat adjudicat. A rel de la reunió, el barri es mobilitza i a finals d’any s’aconsegueix que el Ministerio modifiqui el projecte i que elimini la construcció de les 4 plataformes per allotjar guinguetes fixes amb terrasses. D’aquesta manera, s’evita la transformació irreversible un tram d’1,1 quilòmetres de platja en una zona d’aplec d’oci nocturn i la conseqüent problemàtica de sorolls que hauria implicat pel veïnatge.

Octubre 2014 a maig 2015: Els advocats del Col·lectiu Ronda continuen el litigi iniciat pels advocats del Bufete Espino.

Desembre 2014: Publicació de la revista “La platja”, on es recullen, entre d’altres, les respostes dels diferents partits polítics sobre qüestions relacionades amb la gestió de la platja, i es contrasten amb les opinions manifestades pels assistents a les Assemblees de l’Associació. El procés d’elaboració de la revista obre una nova perspectiva a la lluita, la qual es desenvoluparà ja des d’inicis del nou any.

Gener del 2015: L’Associació dóna un gir a la lluita per tal d’abordar-la des del sentit més positiu i centrar el debat en la platja que es vol i no tant en la platja que no es vol. S’inicien un seguit de reunions amb socis i veïns d’altres barris de la platja, amb la idea d’anar definint els eixos d’un model de platja de convivència i respectuós amb els drets dels veïns i amb l’entorn. A més, es parla amb comerciants per tal d’escoltar les seves visions i necessitats, i poder encaixar-les dins d’una perspectiva conjunta. Se subratlla la necessitat de construir un espai al barri que promogui la participació dels veïns, el foment d’activitats culturals i creï teixit social. Anomenem aquest futur espai com l’Ateneu de la platja. S’acorda que el debat sobre el model de platja ha de culminar en la celebració d’una Assemblea, que es proposa pel mes de maig.

En paral·lel, l’Associació es reuneix amb tots els partits polítics municipals (amb l’excepció del PP, que declina l’oferiment), en les quals es produeix un primer intercanvi de plantejaments i d’idees sobre el model de platja. A més, es demana als partits que en els seus programes electorals contemplin les demandes veïnals que sorgeixin de l’Assemblea.

Març 2015: Participació de l’Associació en les Jornades Participatives per a la redacció de la Llei del Litoral català, organitzades pels Departaments de Turisme i de Territori Sostenibilitat de la Generalitat. L’Associació és conscient que el debat que es viu a Castelldefels desborda l’àmbit municipal. La potenciació i, fins i tot, l’enaltiment del turisme per part de les administracions provoca situacions de vulneracions de drets i llibertats dels veïns en més àmbits que el de la contaminació acústica.

En aquestes Jornades, la nostra Associació posa l’alerta sobre la tipificació de “platges urbanes” i “platges semi urbanes” i, també, sobre dotar els municipis de competències absolutes. Es remarca que la platja és un entorn natural, sigui on sigui. Atès que el 80% de les platges catalanes volen ser tipificades com a urbanes o semi urbanes, l’Associació insisteix en la necessitat de fer una jornada de participació en la província de Barcelona. Sol·licita que en el procés participatiu siguin convidats no només els agents econòmics, sinó també la CONFAVC, el Síndic de Greuges i el Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa de la Generalitat. Es demana que la seva participació es reclami i s’entengui en qualitat d’agents de detecció i prevenció d'alertes que permetin trobar solucions de convivència i fer compatible l'ús sostenible de les platges, com a garants, i no com a aturadors del desenvolupament turístic. Així mateix, s’apunta que el pla d'usos de les platges i la concreció del motor econòmic han de sorgir del model de platja, mai a la inversa i, per tant, que cal vincular el model al patrimoni natural i a l'enriquiment del teixit social i cultural. Es remarca el valor del paisatge, i que la platja és un espai públic. Es reitera la necessitat d’un marc legal supramunicipal que defensi i promogui aquests conceptes. Per a la segona Jornada, l’Associació contacta amb el president de la CONFAVC i s’hi assisteix conjuntament

Abril 2015: Participació de l’Associació en les “Jornades d’Autoorganització Popular per decidir el barri i la ciutat que volem”, organitzades pel Parlament Ciutadà, al Centre Cívic de la Barceloneta. L’Associació escolta, amb molt d’interès, lluites i projectes d’altres entitats i explica la lluita que es du a terme a la platja de Castelldefels. Remarca la necessitat de recuperar i potenciar la participació i la iniciativa ciutadana, amb l’objectiu d’obtenir el reconeixement de les institucions.

22 de maig 2015: Se celebra l’Assemblea Extraordinària per posar en comú amb els socis, veïns i comerciants el debat sobre el model de platja. Amb una assistència de 123 veïns i amb 86 representats, s’acorden els dos principals objectius principals a aconseguir: 1) una platja de qualitat per als veïns que alhora sigui la tarja de presentació de la ciutat, i 2) promoure la participació, la cohesió social i la cultura al barri. S’acorda continuar treballant a partir de cinc eixos estratègics, que seran traslladats als partits polítics municipals:

1- L’Ateneu de la platja, com a motor de cohesió social i participació ciutadana des d’on bastir els fonaments de la qualitat democràtica, i per incidir des dels barris en la presa de decisions municipals.

2- Sostenibilitat: entesa com a equilibri i convivència entre protecció de l’entorn natural, veïns, activitats comercials i esports a la natura.

3- Acció cultural, creativitat i identitat marítima de la platja com a motors econòmics.

4- Acció comercial, des de la innovació econòmica sostenible.

5- Mobilitat. El transport públic com a eina de cohesió social i d’impuls econòmic.

Juny 2015 a febrer 2016: La demanda interposada contra l’Ajuntament segueix el seu curs. L’Ajuntament opta per l’estratègia de sol·licitar a la jutgessa que declari nul el procediment, ja que, segons manifesta, una Associació de Veïns no té legitimitat per defensar els Drets Fonamentals dels seus associats.

Entretant, es produeixen un canvi de govern en la ciutat. Ara bé, el nou govern, tot i haver estat en contra de la gestió duta a terme a la platja per l’anterior alcalde, i malgrat haver traslladat a l’Associació la seva predisposició a canviar-ne el model, no es retira de la demanda. És més, permet que durant la temporada 2015 les guinguetes mantinguin els nivells d’emissió a un volum molt elevat. S’evidencia que el nou govern prima l’estratègia d’esperar el resultat de la sentència per tal de, d’una banda, evitar l’enfrontament directe amb els concessionaris dels serveis de temporada i, de l’altra, treure rèdit polític i atacar l’ex-alcalde, en cas que la sentència sigui favorable a l’Associació. Expressem amb claredat al nou govern i a l’alcaldessa la nostra disconformitat amb aquestes maneres de fer, mentre que, en paral·lel, la Comissió de Medi Ambient de l’Associació treballa un document de propostes pel nou Plec de Condicions de les guinguetes (2016-2019), el qual es trasllada a l’Ajuntament amb la petició que sigui acceptat. Sota el concepte que la platja és un entorn natural, es demana que el negoci de les guinguetes es basi en la restauració. Les mesures acústiques que es proposen es fonamenten en el document de recomanacions del Servei per a la Prevenció de Contaminació Acústica de la Generalitat. Es demana prohibir les sessions de DJ, ja que la platja no és una discoteca, i se suggereix que en aquelles guinguetes que estan més allunyades dels habitatges i separades entre ells pel Passeig Marítim de trànsit rodat, s’hi pugui celebrar un concert al mes. D’aquesta manera, es du a l‘Ajuntament una proposta que respon a les peticions dels veïns assistents a les Assemblees i molt propera a la que s’havia consensuat l’estiu anterior amb els concessionaris dels serveis de temporada.

En paral·lel, continuem promovent actuacions al barri, estimulant la participació i espais de conversa, i organitzem activitats diverses, culturals i familiars. Reiterem a l’Ajuntament la necessitat que el barri tingui vida visible durant tot l’any, i no només als estius. Aconseguim que l’Ajuntament dugui actes festius a la platja, com l’arribada dels Reis Mags i del Rei Carnestoltes, festa aquesta en la qual col·laborem organitzant una rua pel passeig del mar i amb tallers infantils, amb els quals recuperem tradicions dels antics pobles mariners.

Febrer 2016: L’Ajuntament publica el nou Plec de Condicions de les guinguetes (2016-2019), en el qual s’hi inclouen totes les propostes substancials del document de l’Associació.

31 de març 2016: Sentència de la demanda de l’Associació envers l’Ajuntament per passivitat davant la vulneració dels Drets Fonamentals dels veïns del front marítim. L’Associació guanya la demanda. La jutgessa declara 1) que l’Associació està legitimada per representar els Drets Fonamentals dels seus associats. 2) que s’han vulnerat els drets fonamentals dels veïns, des de l’any 2012, de manera continuada. 3) que totes les guinguetes que s’autoritzin a la platja de Castelldefels no podran superar el límit d’emissió de 60dB(A) que dicta l’Ordenança de l’Ús de les Platges del municipi. 4) s’obliga l’Ajuntament a aprovar el Mapa de Capacitat Acústica i l’Ordenança de Sorolls i Vibracions del municipi, en un termini de sis mesos i s’ordena que, entretant, la totalitat del front marítim de Castelldefels és una zona A4, d’alta sensibilitat acústica.

L’Associació contacta amb la CONFAVC per explicar el resultat de la lluita i proposa celebrar una roda de premsa conjunta a la seu de la CONFAVC, per tal de fer extensiva la victòria a altres Associacions i entitats. La roda de premsa té un fort poder de convocatòria i es retransmet en streaming.

Abril 2016 a març 2017: L’Ajuntament treballa en l’elaboració del MCA del municipi. Del primer moment, l’Associació sol·licita reunions i s’assabenta que el propòsit dels polítics responsables és determinar tot el front marítim com a zona B1, que seria el propi de les zones urbanes amb coexistència d’activitats i trànsit rodat.

22 de maig 2016: Assemblea Extraordinària, amb 191 socis assistents i representats, on es convida a participar als advocats del Col·lectiu Ronda. S’explica el resultat de la sentència i la preocupació davant el posicionament de l’Ajuntament en l’elaboració del MCA. S’acorda mantenir l’assessorament legal i lluitar fins on calgui per mantenir el front marítim com a zona A4.

Els mesos següents la lluita resulta esgotadora. Les reunions i intercanvis de correus de l’Associació amb el govern són constants i, en ocasions, molt durs. A la tardor, l’Associació atura en dues ocasions que el govern porti al Ple municipal l’aprovació inicial d’un MCA amb tot el front marítim pintat com a zona B1. Resultarà molt important la intervenció de la FAVC.

1 de desembre de 2016: L’Associació organitza una xerrada-col·loqui, conduïda per un tècnic del Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica, per informar i rebre l’opinió dels veïns i comerciants sobre el projecte de MCA de l’Ajuntament. La convocatòria resulta multitudinària. Es dóna informació tècnica detallada sobre què és un MCA i les implicacions que té. També, els assistents poden escoltar diferents nivells de so i veure alhora en una pantalla els decibels que marca el sonòmetre en cada moment. L’Associació ha convidat els responsables municipals a assistir-hi. Allà, els veïns rebaten els arguments del regidor de Medi Ambient, el qual intenta convèncer els assistents que, mentre hi hagi un govern d’esquerres a la ciutat, els veïns tindrem els nostres drets garantits.

A finals de desembre, en una última reunió entre el president de la FAVC, el regidor de Medi Ambient i l’Associació, s’acorda establir les zones acústiques de tot el municipi, inclòs el front marítim, a partir del criteri de considerar com a zona B1 exclusivament aquells trams on hi hagi predomini d’activitats estables, sense tenir en compte les activitats temporals. D’aquesta manera, els 5 quilòmetres de front marítim, en ser bàsicament d’ús residencial, quedaran protegits de soroll, ja que les tres úniques zones amb agrupació d’activitats són d’uns 150 metres cada una i estan separades entre elles.

Ara bé, l’Ajuntament, saltant-se l’acord pres, porta al Ple de gener de 2017 l’aprovació inicial d’un MCA diferent, on un tram en continu del front marítim de més d’un quilòmetre, està pintat com a zona B1. L’Associació es mobilitza i demana l’actuació dels veïns i establiments hotelers afectats. Es presenten, a més a més de les al·legacions de l’Associació i la FAVC, les al·legacions de la gairebé totalitat dels veïns dels blocs d’apartaments i les cases d’aquell tram i dels 6 negocis hotelers i esportius que hi conviuen, reclamant totes elles la voluntat de viure en una platja lliure de soroll i remarcant que la qualitat ambiental és el millor motor per als negocis. Per tal de reforçar les al·legacions, l’Associació encarrega proves de so a la platja a l’empresa acreditada ATISE. Les proves certifiquen que, si es declarés aquell tram com a zona B1, l’impacte acústic que es produiria als habitatges resultaria insuportable, per més que el nivell de decibels permesos fos legal, ja que el soroll ambiental habitual és pràcticament nul. L’informe tècnic i les proves de so s’adjunten a les al·legacions de la FAVC.

23 de març de 2017: Ple municipal en què s’aprova el Mapa de Capacitat Acústica i l’Ordenança de Sorolls i Vibracions, on s’hi inclouen les al·legacions acordades amb l’Associació i la FAVC.

QUÈ HEU ACONSEGUIT?

Generar teixit social. Augment importantíssim de la participació dels veïns i veïnes del barri en les Assemblees. Posar en valor els drets dels veïns, com a concepte i, especialment, pel que fa a la convivència entre veïns i turisme.

L’Ajuntament ha dotat 100.000€ del pressupost municipal del 2017 per rehabilitar un edifici municipal del barri i iniciar l’equipament cultural i social.

Unir les Associacions de Veïns de la platja i la FAVC en l’objectiu d’aconseguir una platja i un municipi sostenible i respectuós amb els drets dels veïns.

Modificar el Projecte de Reforma del Tercer Tram del Passeig Marítim, quan ja estava aprovat i adjudicat. El projecte contemplava la instal·lació de plataformes, situades a 10 metres de les cases, on s’hi haurien ubicat quatre guinguetes fixes amb terrasses obertes durant tot l’any fins a les 02:30h de la matinada.

Un nou Plec de Condicions de les guinguetes, que respon als mandats de les Assemblees celebrades des del 2014.

Un Mapa de Capacitat Acústica (MCA) on gairebé la totalitat del front marítim és una zona A4, d’alta sensibilitat acústica.

Una Ordenança de Sorolls i Vibracions, amb la inclusió d'un article de protecció acústica de la platja, que limita a uns nivells moderats l’emissió diària musical de les guinguetes i permet, alhora, que s’hi puguin celebrar activitats adequades amb un entorn natural.

OBSERVACIONS?
GALERIA D'IMATGES:
Comparteix la teva proposta

Agraïm el suport de

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram