Bones experiencies

Recer Cooperativa d'Acompanyament Veïnal

Nom AV:
Federació d'Associacions Veïnals de Manresa
Categoria:
Data d’inici:
Municipi
Recer Cooperativa d'Acompanyament Veïnal

1r premi del Millor projecte comunitari 2023

EDICIÓ:

5a edició/ 30 de novembre del 2023

DESCRIPCIÓ:

“RECER Cooperativa d’Acompanyament Veïnal” és el projecte de creació de la cooperativa que dona continuïtat a les vocalies d’enterraments de les associacions de veïns.

L’objecte d’aquesta societat cooperativa és la prestació de serveis d’acompanyament integral en els processos relacionats amb el final de la vida de les persones i el desenvolupament de les activitats necessàries per a l’increment de la informació, la formació i la defensa dels drets de les sòcies.

ENTITATS COL·LABORADORES:

Associacions de Veïns de Manresa:

AV Plaça Catalunya

AV Escodines

AV Mion

AV Passeig i Rodalies

AV Barri Antic

AV EL Xup

AV Vic Remei

Associacions de Veïns del Bages:

AV Cabrianes

AV Víctor Claret de Sallent

AV Balsareny

Ateneu cooperatiu de la Catalunya Central

Cooperativa Dies d’Agost

Cooperativa Ensó

Cooperativa FACTO

Cooperativa La Ciutat Invisible

Som provisionals

Fundació Santa Susanna

PERSONES BENEFICIÀRIES:

La cooperativa neix amb 2.382 persones sòcies comuns, 10 entitats sòcies col·laboradores i 5.739 persones beneficiàries.

OBJECTIUS:
 1. Posar en marxa de RECER i explorar col·laboracions amb entitats de l'ESS per crear una cadena de valor al voltant de la gestió de la mort,i implementar el pla de comercialització.

Objectius específics:

 1. Iniciar el funcionament operatiu de RECER actualitzant i traspassant les dades de les AV a la cooperativa, posant en marxa l’eina informàtica. Gestió de la documentació relativa als socis, treball amb la gestoria per crear les eines de seguiment econòmic.
 2. Analitzar la introducció de nous serveis: coordinat amb Somprovisionals fer un anàlisi de la indústria funerària, fer xarxa amb entitats que treballen en el sector, anàlisi de les necessitats de serveis vinculats a la mort, entrevistes amb possibles proveïdors.
 3. Crear una cadena de valor i un ecosistema d'acompanyament al final de la vida des de l'ESS: Identificar experiències exitoses,analitzar la capacitat de replicabilitat
 4. Visibilitzar RECER: Creant la página web, tenint presencia a les xarxes socials, sent present en actes al carrer.
 5. Fer pedagogia sobre els valors del cooperativisme i l'ESS.
 6. Captar nous socis
ACTUACIONS:
 • L’any 2013, els quatre responsables de les vocalies d’enterraments de les AAVV: Vic-Remei, Plaça Catalunya-Bda. Saldes, Escodines i Carretera de Santpedor, es reuneixen per compartir la seva preocupació pel futur del servei. Els reunits constaten el progressiu envelliment dels socis i sòcies i la constant davallada del nombre d’altes al servei. Això fa que decideixin seguir treballant per cercar solucions de futur.
 • L’any 2015 s’envia un informe a la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa (FAVM en endavant) en el que s’expliquen aquestes conclusions i en el que demanen l’empara de la federació per seguir treballant. La Federació es compromet a estudiar la possibilitat de fusionar algunes vocalies en una de sola, però l’acord no es tira endavant per la impossibilitat de posar-se d’acord en el funcionament unificat.
 • L’any 2016 des de la FAVM es crea una comissió amb l’encàrrec d’analitzar la situació de les diferents vocalies. A finals d’any aquesta comissió emet un informe que confirma les conclusions inicials.

- L’evolució de les piràmides d’edat dels socis i beneficiaris pot provocar problemes de gestió a mig i llarg termini en la majoria d’elles.

- En el moment de fer l’estudi, un 40% dels socis (els d’edat més avançada) suporten un 80% de les derrames.

- El sistema de gestió, basat en el voluntariat, molt valuós fins aleshores, s’ha de canviar per un sistema més professionalitzat. L’informe també recull algunes recomanacions: mancomunar alguns aspectes del servei, potenciar i unificar la informatització de la gestió administrativa, i contractar un professional. Sigui com sigui, el projecte queda aturat. Tanmateix, el grup promotor decideix seguir-hi treballant i opta per establir contactes amb mútues com SINERA o el Montepio de Conductors Manresa-Berga, i amb asseguradores com Atlantis, per tal de conèixer de prop els serveis que ofereixen i veure si són compatibles amb els que ofereixen les vocalies. No s’arriba a cap acord, per una banda perquè les asseguradores no poden competir amb el baix preu de les vocalies i per altre, perquè Sinera demanaria un fons econòmic a les vocalies que no poden assumir.

Dos anys després, el 2018, es produeix un canvi en la Junta de la FAVM. Els nous responsables treuen la pols als treballs fets fins aleshores i decideixen encomanar a la consultoria SENSUS una anàlisi externa de les vocalies.

 • El 2019 la consultoria emet el seu informe (DOCUMENT “DICTAMEN CONSULTORIA SENSUS”). En ell es recomana no continuar amb el sistema de gestió actual basant-se, sobretot, en el fet que les AAVV estan duent a terme una activitat que, per llei, només és reservada a les entitats asseguradores: mutualitats, cooperatives d’assegurances o mútues, que les vocalies funcionen sense cobertura legal, i que els responsables de les AAVV estan assumint uns riscos que no els hi pertoquen. A partir d’aquest informe la FAVM decideix iniciar un procés de reorganització de les vocalies i adoptar, pel seu caràcter més social, la forma de Cooperativa. Per això es contacta amb l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central.
 • L’any 2021 es presenta el projecte a les entitats federades i es decideix iniciar el procés per convertir en cooperativa totes aquelles vocalies d’enterraments que s’hi vulguin adherir. En aquests moments s’està treballant en la fase 0 del projecte que contempla: l’anàlisi de viabilitat social, l’anàlisi de viabilitat econòmica, i la recerca de finançament.
 • Aquest 2022 volem finalitzar aquestes fases, i per fer-ho necessitem finançament específic per posar recursos humans a treballar en la concreció de la idea. L’actual context econòmic i social demana la transformació d’aquestes vocalies ja que es troben davant del repte d’equilibrar un moviment d’intercooperació i ajuda mútua amb un escenari canviant que ve determinat per canvis de valors de la societat que afecten al relleu generacional en la gestió de l’activitat i a la participació activa dels sòcies i les sòcies.
 • Aquest projecte neix amb l’objectiu de trobar un equilibri entre els orígens que van provocar el naixement de les vocalies d’enterraments i l’actual organització social i econòmica. És per això que la cooperativa és la millor proposta que podem fer, per tal de no perdre els valors que ens han fet créixer, que són els valors de l’economia social i solidària: la solidaritat i l’ajuda mútua. Aquest canvi de model organitzatiu i de gestió l’activitat és una evolució natural i suposa un avanç en el desenvolupament del projecte.
 • La nova cooperativa aportarà una estructura sòlida a nivell empresarial a partir de la col·lectivització de les responsabilitats i els esforços, el que garanteix a les sòcies la consecució dels objectius definits. A més, la regulació donarà més seguretat jurídica en l’àmbit empresarial.
 • El nostre projecte doncs és la creació de Recer Cooperativa d’Acompanyament Veïnal. Aquesta cooperativa seguirà el model de les cooperatives de consumidores i usuàries perquè pensem que aquest model garanteix millor la participació real de les persones que la componen.
QUÈ HEU ACONSEGUIT?
 • Creació de la marca i llibre d’estil de la cooperativa.
 • Constitució legal de la cooperativa. Creació del model de governança:
 • Creació del Consell Rector, Comissions i Grups de Treball.
 • Realització de reunions informatives amb les juntes de 17 AAVV de Manresa i el Bages. Realització d’Assemblees a 11 Associacions de Veïns.
 • Presència a premsa: Cliping

REPTES PER ASSOLIR:

 • Traspàs de dades de les vocalies d’enterraments a la cooperativa
 • Posada en funcionament de la cooperativa (previst per l’1 de gener)
 • Acte de presentació als socis i a la ciutadania: 2 de desembre
 • Captació de nous socis
 • Ampliació de la cartera de serveis
OBSERVACIONS?

COM S’HA TINGUT EN COMPTE:

 

 1. La perspectiva de gènere?

2.La sostenibilitat ambiental?

 1. L'ús social de la llengua catalana?
 2. Altres Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030? 

 

La perspectiva de gènere? Es tindrà present en els òrgans socials la paritat i la igualtat de gènere. El Reglament de Règim Intern tindrà en compte la igualtat de gènere i la creació d’una comissió per fer un pla d’igualtat. A més, en els propers mesos la FAVM desenvoluparà un pla d’igualtat assessorat per la Cooperativa Sudergintza. Sudergintza Cooperativa és una cooperativa basco-catalana, amb seu a la Catalunya Central (Manresa) i a Àlaba (País Basc), que treballa per a la promoció de la igualtat de gènere i del feminisme a través de la recerca, l’acció social i les polítiques públiques. El Pla es desenvoluparà en dues fases. Una primera que tindrà una durada de 3-4 mesos i que serà de diagnosi. En aquesta fase es crearà una comissió d’impuls i seguiment del Pla. I una segona fase que durarà entre un i dos pesos i servirà per fer l’elaboració i redacció del Pla.

La sostenibilitat ambiental? La sostenibilitat ambiental forma part dels compromisos de Recer de cara al futur. A dia d’avui Recer ja està explorant proveïdores socials que permetin oferir diferents productes i serveis com els taüts, la música, la mobilitat, l’acompanyament o la producció de determinats materials entre d’altres (Ecoferetres Dec Natura) o Dec, Dissenys amb cartró. Hem de tenir en compte que un estudi de l’impacte del sector dels serveis funeraris en el medi ambient, seria totalment pioner i forma part de les qüestions que el naixement de Recer ha de poder plantejar al sector. Per això necessita poder iniciar la seva activitat i guanyar prou múscul per poder dedicar esforços a aquest tipus d’anàlisis i generació de cadenes de valors. A més, la FAVM és una entitat preocupada pel medi ambient. En la seva activitat diària té molt en compte ser respectuosos amb els materials i serveis que consumim. D’aquesta manera, en el darrers 3 anys, s’ha fet una feina important de reformes al local per ser més eficients energèticament. S’han canviat el 50% dels tancaments dels local (portes i finestres) per uns tancament més eficients, S’ha canviat la il·luminació de tot el local per llums led i hi ha un registre setmanal de l’energia consumida per tal de ser conscients d’aquesta i poder comparar si aquests canvis han estat positius. També hi ha un sistema de recollida selectiva dels residus que generem. A través dels projectes que realitzem, treballem per la sensibilització i conscienciació en el respecte al medi ambient. Promovem accions de neteja als barris, realitzem xerrades sobre el canvi climàtic i formacions sobre el comerç just en col·laboració amb el consell de solidaritat. Del 2018 al 2020 es va realitzar un estudi sobre la recollida de residus a les festes que realitzàvem. Aquest estudi va servir per explicar aquesta experiència a tots els barris i aconsellar-los sobre les accions a realitzar per reduir residus i reciclar el 100% d’aquest. Aquesta és la manera de fer de la Federació i es traspassarà a la cooperativa. La seu de la cooperativa serà al local de la FAVM i per tant el consum de recursos seguirà la mateixa línia.

L’ús social de la llengua catalana? En primer lloc volem manifestar la nostra satisfacció per l’encert que vàrem tenir a l’hora de triar el nom de la cooperativa. La paraula RECER, entesa com a lloc de protecció davant tota mena d’inclemències o adversitats, explicita perfectament la nostra catalanitat i el nostre compromís amb la llengua. Val la pena remarcar el fet que molts catalans desconeixen el significat d’aquesta paraula, i esperem que gràcies a la cooperativa la incorporin en el seu vocabulari. També volem destacar el fet que algunes de les associacions incorporades a la cooperativa pertanyen a barris on el castellà és la llengua habitual i majoritària. La nostra relació amb elles i amb els seus socis serà sempre en català, i això farà que molta gent de Manresa i el Bages que no té el català com a llengua habitual es vagi familiaritzant amb la nostra llengua i la vagin considerant com una eina normal de relació. Degut a la nostra estreta relació amb el món de les funeràries, la majoria gestionades per multinacionals que fan servir el castellà com a llengua normal de comunicació, hem aconseguit que aquestes empreses, cada vegada més, es relacionin amb les famílies dels nostres socis difunts en català: tràmits, comunicacions, esqueles, etc. A més, RECER neix amb la voluntat de créixer i una de les nostres intencions és arribar a poder oferir el servei d’enterraments a les diferents cultures que avui dia conviuen amb nosaltres. És també en aquest terreny que podem fomentar l’ús de la llengua ja que la voluntat de Recer és que la llengua vehicular sempre sigui el català.

Altres Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030? Treball digne i creixement econòmic: Promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, una ocupació plena i productiva, i un treball digne per a totes les persones. El projecte s’emmarca dins dels valors de l’economia social i solidària. L’economia social i solidària és una economia de valors. La seva prioritat són les persones i la satisfacció de les seves necessitats. Aquest model promou el respecte dels valors humans per caminar cap a una societat més justa. L’objectiu de l’economia social és la cerca del benestar global, sempre per davant dels beneficis econòmics. Per això, promou valors de cooperació, participació i transparència que assegurin un desenvolupament socioeconòmic compromès amb la comunitat. Per tot això els valors de Recer són: Adhesió voluntària i oberta sense discriminació Gestió democràtica: una persona, un vot Autonomia i dependència respecte altres organitzacions o governs Intercooperació Interès per la comunitat

GALERIA D'IMATGES:
Comparteix la teva proposta

Agraïm el suport de

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram